kinh tế

Những định hướng vùng sản xuất rau an toàn huyện Gia Lâm gia đoạn 2016 – 2020.
Ngày đăng 16/03/2018 | 10:11  | View count: 540

Nhờ tập trung đầu tư, phát triển trồng rau an toàn và thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đến nay, rau an toàn của huyện Gia Lâm đã tạo dựng được thương hiệu, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Ngoài cung cấp cho thị trường nội địa, rau an toàn của Gia Lâm còn xuất khẩu sang Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Đó là những kết quả ban đầu trong việc xây dựng vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đầu tư phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và khẳng định thương hiệu rau an toàn Gia Lâm.

Gắn biển "Vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn".

    1) Định hướng phát triển

    - Đến năm 2020, tổng diện sản xuất rau an toàn khoảng 380 ha, duy trì ổn định diện tích canh tác cây rau tại các vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tại các xã: Văn Đức, Đặng Xá, Lệ Chi, Yên Thường, Yên Viên; mở rộng diện tích trồng rau tại Yên Thường, phát triển mới vùng trồng rau an toàn tại xã: Phù Đổng, Trung Mầu. Phấn đấu 100% diện tích gieo trồng cây rau tại các vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn thực hiện theo quy trình sản xuất rau an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

    - Xây dựng 03-05 mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Một trong các mô hình sản xuất rau an toàn.

    2) Giải pháp

    * Tổ chức sản xuất:

    -  Phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hà Nội chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn giám sát thực hiện quy trình sản xuất rau an toàn.

    - Duy trì và thành lập mới các tổ, nhóm nông dân quản lý, ghi chép nhật ký theo PGS; mỗi nhóm có từ 10-20 hộ nông dân thực hiện nhiệm vụ quản lý, ghi chép, giám sát quy trình sản xuất rau an toàn tại các vùng chuyên canh đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

Tập huấn quy trình sản xuất RAT cho nông dân.

   - Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, triển khai xây dựng mô hình sản xuất rau trái vụ, mô hình ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn (sử dụng nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nước tiết kiệm…) nhằm tạo ra nông sản có chất lượng cao và an toàn.

    * Tiêu thụ sản phẩm:

    - Xây dựng tại mỗi vùng sản xuất rau tập trung 01 điểm tập kết, sơ chế rau an toàn tâp trung là đầu mối thu gom rau, củ quả của khu vực.

    - Khuyến khích tiêu thụ thông qua hợp đồng: cung cấp cho các cửa hàng, bếp ăn tập thể trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp…

Các nông hộ thực hiện chăm bón theo quy trình.

    - Từng bước đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến rau an toàn… Tập huấn, hướng dẫn nông dân đóng gói sản phẩm, thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nơi sơ chế, đóng gói, tiêu thụ rau an toàn.

    - Thành lập các HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, tăng cường sự liên kết bốn “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các HTX có tiêu thụ rau an toàn mở các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trong nội thành Hà Nội, tại các chợ, siêu thị trên đại bàn huyện…tạo hành lang pháp lý để người nông dân trong vùng sản xuất rau an toàn tiêu thụ sản phẩm của mình.

    - Tham gia hội chợ, đăng ký nhãn hiệu, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn của vùng sản xuất, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm để tạo lòng tin và uy tín với người tiêu dùng; xây dựng Website giới thiệu sản phẩm.

    3) Nội dung hỗ trợ

    * Đầu tư hạ tầng: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kiên cố hóa đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đường điện, cải tạo hồ tích thủy, xây dựng nhà tập kết, sơ chế…

    * Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

    - Được đề nghị Thành phố hỗ trợ thuốc sinh học, thuốc có nguồn gốc sinh học tại các vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn; hỗ trợ kinh phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc BVTV (hỗ trợ 2 thùng/ha theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND thành phố).

    - Hỗ trợ 100% kinh phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho các vùng chuyên canh rau đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

    - Hỗ trợ 01 triệu đồng/01 giếng khoan lấy nước tưới cho cây trồng, tối đa không quá 10 triệu đồng/ha.

    - Hỗ trợ 50% giá giống, vật liệu thực hiện mô hình vòm che nilon rau trái vụ (hỗ trợ tối đa 3 mô hình/ loại cây trồng trồng/05 năm); hỗ trợ 100 triệu đồng/mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

    - Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng nhà màng, nhà kính, nhà lưới (không quá 300 triệu/mô hình) tại vùng chuyên canh rau an toàn.

    - Hỗ trợ 50% kinh phí thuê cửa hàng bán và giới thiệu các sản phẩm rau an toàn đối với các HTX DVNN, tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/cửa hàng/năm.

    -  Hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; lắp đặt biển giới thiệu vùng sản xuất tập trung:

    + Hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh;

    + Hỗ trợ 100% kinh phí lắp đặt biển bảng giới thiệu vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung khi được cơ quan nhà nước chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn; tổng kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu/vùng.

    + Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng Website giới thiệu sản phẩm, tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng.

    + Hỗ trợ 50% tem, nhãn nhận diện hàng hóa cho mô hình rau an toàn tại các vùng chuyên canh rau.

    - Hỗ trợ 100% kinh phí tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng chuyên canh rau từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Thành phố và Huyện.

    - Hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cứng hóa hệ thống đường nội đồng, đường điện, kênh mương tuyến nhánh khi thực hiện xã hội hóa đầu tư; tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu/hộ.

(Trích Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh

huyện Gia Lâm giai đoạn 2016 – 2020)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới