CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày đăng 15/02/2024 | 10:01

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /QĐ-BTC

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,

bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 

 
  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08  tháng  6  năm  2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14  tháng  5  năm  2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07  tháng  8  năm  2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

          1. 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế;

          2. 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế thực hiện việc cập nhật và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Văn phòng Bộ (CCHC);

- Tổng cục Thuế (Cục Thuế các tỉnh, TP trực

thuộc TW, Website TCT);

- Tổng cục Hải quan (Cục Hải quan các tỉnh,

TP trực thuộc TW, Website TCHQ);
- Website BTC;

- Lưu: VT, TCHQ (112b).

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

Link tải về tại đây: 

https://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/vVNNU4MwEP0rXjgyu5BA4UgrQr-nOoWSCxPSD9A2tJpB7a8XrIdeKjodzSHJZva9t9m8AIMFMMmrYsNVUUq-reOE2WlvNuxFwwgRXcvE_tiPbkeejVMDIT4lBF5IOyNEhwaIfdqdTsLezMA-AXaOD2a0xvvBoDu59w28s77weGF42IaPgAETUu1VDslmqW5EKdVKKg1feFrHGgqhVC40bOY8_zxvtmnFZcblWZylh6XINFxTalqUuHpmEEunrpPpjklQtx1u22vLQWGSRnUviiUkP8qO29rIvm9C3Oi19LmNI6lr6FysITQhrorVK8xl-byrX_7hl1cMWxWMKxVa6Mmf0rt4Jf0A2GZbZqc_VTweDsyrjduY9U3B4h-du9_N5zuHvOtP67FPaDKojt2J3iwj7wNKn55m/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/