hoạt động các xã

Kỳ họp chuyên đề HĐND các xã, thị trấn của huyện Gia Lâm về sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính giai đoạn 2023 - 2025
Ngày đăng 03/04/2024 | 13:37  | View count: 132

Ngày 03/4/2024, HĐND các xã, thị trấn huyện Gia Lâm tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, quyết nghị về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

   * Dự kỳ họp tại xã Dương Xá có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng BTC Huyện uỷ.

Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND xã Dương Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

   Tại kỳ họp, UBND xã Dương Xá đã báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa xã Dương Xá với xã Kiêu Kỵ, xã Đa Tốn và thị trấn Trâu Quỳ. Theo đó, toàn xã Dương Xá có 9.094 cử tri tham gia cho ý kiến, số cử tri đồng ý là 9.069 người đạt tỷ lệ 99,73%. Đối với nội dung lấy ý kiến cử tri về tên gọi ĐVHC mới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, số cử tri tham gia cho ý kiến là 9.094 người, số cử tri đồng ý là 9.079 người đạt tỷ lệ 99,84%.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- Uỷ viên BTV, Trưởng BTC Huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp

     Kết thúc kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thống nhất tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa xã Dương Xá với xã Kiêu Kỵ, xã Đa Tốn và thị trấn Trâu Quỳ. Kỳ họp là căn cứ để UBND xã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện nâng cao các chỉ tiêu xây dựng xã thành phường mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đã đề ra.

   * Tại kỳ họp HĐND xã Yên Viên, các đại biểu đã nghe tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 của huyện Gia Lâm; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên thành thị trấn Yên Viên, Tờ trình về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Yên Viên trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên và báo cáo thẩm tra của Kỳ họp.

Đại biểu xã Yên Viên nêu ý kiến tại kỳ họp

   Theo báo cáo của UBND xã Yên Viên tại kỳ họp, kết quả lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên thành thị trấn Yên Viên. Theo đó, toàn xã Yên Viên  có 10.027 cử tri tham gia cho ý kiến, số cử tri đồng ý là 10.273 người đạt tỷ lệ 99,97%. Đối với nội dung lấy ý kiến cử tri về tên gọi ĐVHC mới sau khi nhập, số cử tri tham gia cho ý kiến là 10.276 người, số cử tri đồng ý là 10.232 người đạt tỷ lệ 99,57%.

Lãnh đạo HĐND xã Yên Viên phát biểu tại kỳ họp

   Các đại biểu HĐND xã đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thống nhất tán thành chủ trương thành lập thị trấn Yên Viên trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Yên Viên và thị tấn Yên Viên. Kỳ họp là căn cứ để UBND xã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện nâng cao các chỉ tiêu xây dựng xã thành phường mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiêm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

   * Tại kỳ họp HĐND xã Dương Hà, UBND xã đã trình tờ trình về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lập phường Thiên Đức trên cơ sở hợp nhất xã Dương Hà và xã Đình Xuyên. Theo đó, nhập nguyên diện tích tự nhiên là 3,08 km, đạt 14,68% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số 11.396 người, đạt 142,45% so với tiêu chuẩn của xã Đình Xuyên và nguyên trạng diện tích tự nhiên là 2,70 km, đạt 12,89% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số của xã Dương Hà là 7.452 người, đạt 93,15% so với tiêu chuẩn để thực hiện thành lập 01 ĐVHC mới. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để thành lập xã “Thiên Đức”, huyện Gia Lâm. UBND xã Dương Hà đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Dương Hà và xã Đình Xuyên. Xã Dương Hà có tổng số cử tri trên địa bàn: 5.207 cử tri. Số cử tri tham gia lấy phiếu so với tổng cử tri: 5.207 cử tri, đạt tỷ lệ 100 %. Số cử tri đồng ý: 5.200 người, tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn xã: 99,87 %. Số cử tri không đồng ý: 07 người, tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn xã: 0,13%.

Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND xã Dương Hà khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

   Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập xã Thiên Đức trên cơ sở nhập nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Dương Hà và nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Đình Xuyên.

   * Tại kỳ họp thứ 9- HĐND xã Đông Dư, UBND xã báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Gia Lâm, báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử ti về việc thành lập xã Bát Tràng trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Đông Dư và xã Bát Tràng. Theo đó, vào ngày 31/3/2024, xã Đông Dư đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã về việc nhập xã Đông Dư và Bát Tràng. Kết quả, tỷ lệ cử tri đồng ý là 4.770 cử tri, đạt 99,94%. Như vậy, sau sắp xếp thì đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên là 5,42 km2. Quy mô dân số là 15.566 người, đạt 194,57% so với tiêu chuẩn.

Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND xã Đông Dư khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

   Trên cơ sở báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập xã Bát Tràng trên cơ sở nhập nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Đông Dư và nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Bát Tràng.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND xã Kim Lan

   Cùng ngày, HĐND xã Kim Lan cũng tổ chức Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm báo cáo kết quả lấy ý kiến về việc nhập xã Kim Lan và xã Văn Đức, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập xã Kim Đức trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Kim Lan và xã Văn Đức. Trước đó, xã Kim Lan đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Kim Lan và xã Văn Đức thành đơn vị hành chính mới đạt 97,08%.

   * Tại kỳ họp thứ 12- Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Đa Tốn, UBND xã Đa Tốn báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Đa Tốn với xã Kiêu Kỵ, xã Dương Xá và thị trấn Trâu Qùy. Theo đó, có 13.610 cử tri tham gia cho ý kiến hợp lệ, tỷ lệ 98,74%. Trong đó, 13.578 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,48%. Đối với nội dung lấy ý kiến cử tri về tên gọi ĐVHC mới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 13.578 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,48%.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Đa Tốn

   Trên cơ sở báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. HĐND biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh hành chính giữa xã Đa Tốn với xã Kiêu Kỵ, xã Dương Xá và thị trấn Trâu Qùy.

   * Trước đó, chiều ngày 02.4.2024, HĐND xã Phù Đổng tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND xã Phù Đổng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

   Tại kỳ họp, UBND xã Phù Đổng báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Gia Lâm, phương án thành lập xã Phù Đổng trên cơ sở nhập nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Phù Đổng và nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Trung Mầu; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập xã Phù Đổng trên cơ sở nhập nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Phù Đổng và nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Trung Mầu, theo đó, xã Phù Đổng đã lấy ý kiến cử tri 06 thôn, với số phiếu phát ra: 3.619 phiếu (bằng số hộ gia đình). Tổng số cử tri trên địa bàn xã tham gia cho ý kiến: 10.347người, Số cử tri cho ý kiến hợp lệ: 10.347 người, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cử tri trên địa bàn xã. Số cử tri đồng ý: 10.319 người, tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn xã: 99,73 %; Số cử tri không đồng ý: 28 người, tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn xã: 0,27%.

Đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp

     Trên cơ sở báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. HĐND biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập xã Phù Đổng trên cơ sở nhập nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Phù Đổng và nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Trung Mầu.

     Theo kế hoạch, 14 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Gia Lâm sẽ trình HĐND cấp xã quyết nghị chủ trương xong trước ngày 05/4/2024. Ngày mai (04/4/2024) các xã, thị trấn còn lại sẽ tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để quyết nghị nội dung này. /.

Nhóm PV

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới