đô thị

Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2016.
Ngày đăng 12/08/2016 | 05:07  | View count: 618

Chiều ngày 10/8/2016, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2016.

Trong 7 tháng đầu năm 2016, dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Kinh tế duy trì mức ổn định và có bước phát triển; công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dưng nông thôn mới được quan tâm, củng cố, từng bước khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua (trong đó có những hạn chế kéo dài rất nhiều năm). Công tác điều hành, chỉ đạo, cải cách hành chính được quan tâm, đổi mới, phương thức chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ quy trình và hiệu quả". Trách nhiệm, ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức được nâng lên. An sinh xã hội, văn hóa - xã hội được duy trì, đi vào nề nếp. An ninh - Quốc phòng tiếp tục được củng cố, giữ vững.

Đ/c Lưu Thị Thành- Trưởng phòng TC-KH báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2016

Về cơ bản, các phòng, ban nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, hàng tuần đều có báo cáo kết quả thực hiện. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành, chậm tiến độ, một số lĩnh vực công tác, một số xã, thị trấn còn hạn chế, kết quả đạt thấp so với chỉ tiêu giao, tiến độ thực hiện còn chậm như: thu ngân sách, việc triển khai các dự án trên địa bàn, công tác quyết toán các dự án do xã làm chủ đầu tư, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, xử lý vi phạm trên đất công, kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất, xác nhận đăng ký đất đai, Giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa, việc thu hồi nợ đọng thuế, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Đ/c Nguyễn Đức Hiển- Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Gia Lâm phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến, nêu những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị với UBND huyện những vấn đề liên quan.

Đ/c Lê Anh Quân-Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã tiếp thu và chủ động phối hợp giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng trong 5 tháng cuối năm và tập trung thực hiện các vấn đề sau: 

1. Xây dựng quy chế làm việc, phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên của UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện nghiêm túc cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ; tập huấn công tác "Một cửa" cho đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận "Một cửa" và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; xây dựng lịch công tác tuần cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

2. Tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là chỉ tiêu thu NSNN, thu nợ đọng thuế, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng kế hoạch năm 2017; triển khai các chương trình, đề án đã được thông qua: Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chuyên canh, Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức huyện Gia Lâm, Đề án Nâng cao chất lượng công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện Gia Lâm giai đoạn 2016-2020...

3. Kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

4. Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về xử lý vi phạm trên đất công, kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy xác nhận đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền, đổi thửa, xử lý các vi phạm bến bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng, các vi phạm về hành lang bảo vệ đê điều.

5. Phối hợp với Tổ công tác thực hiện tốt công tác tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn, thủy sản năm 2016.

6. Đôn đốc, phối hợp với các đơn vị, các trường học chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

7. Chuẩn bị làm việc với một số Sở ngành Thành phố về một số vấn đề quan trọng, cần thiết.

8. Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới trong công tác đánh giá của Chủ tịch UBND xã, thị trấn đối với các phòng, ban thuộc Huyện.

9. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định.

10. Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện.

 

                                                                                             T. Thủy-Văn phòng HĐND-UBND huyện.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới