đảng đoàn thể

Ban dân vận Huyện ủy Gia Lâm giao ban công tác dân vận 3 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 09/04/2024 | 21:02  | View count: 93

Chiều ngày 09.04.2024, Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 3 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đào Xuân Trường- Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

   Trong quý I năm 2024, khối vận từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, tín ngưỡng; từ đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Kiều Đình Động- Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

   Ban Dân vận Huyện ủy đã xây dựng, triển khai chương trình công tác dân vận năm 2024, tổng hợp các mô hình “Dân vận khéo” năm 2024, đã có 127 mô hình đăng ký điển hình cấp huyện, 270 mô hình đăng ký điển hình cấp xã. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch số 42-KH/BDVHU-UBND ngày 25/01/2024 về phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện trong công tác dân vận năm 2024. UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, đưa việc thực hiện QCDC gắn với thực hiện các chương trình của Đảng, chính quyền về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống tham nhũng lãng phí, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa đã được phát huy có hiệu quả. Khối Dân vận xã, thị trấn, các tổ dân vận thôn, tổ dân phố chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu cấp ủy định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với mặt trận tổ quốc giám sát các hoạt động tôn giáo trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên nêu cao cảnh giác với những âm mưu lợi dụng tôn giáo để hoạt động tà đạo, hành nghề mê tín dị đoan. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định 99-QĐ/TW, Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 6525-QĐ/TU, 2200-QĐ/TU, Hướng dẫn số 02-HD/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

   Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp nhằm nâng cao công tác dân vận trong các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, công tác vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, công tác tôn giáo.

Đồng chí Đào Xuân Trường- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đào Xuân Trường- Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đánh giá những mặt đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác dân vận trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị khối vận từ huyện tới cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nắm bắt dự báo tình hình dư luận nhân dân đặc biệt là nắm bắt tư tưởng nhân dân về việc sát nhập các đơn vị hành chính. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền thực hiện luật dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo", xây dựng mô hình thiết thực hiệu quả; quan tâm công tác tôn giáo; tổ chức thành công hội thi dân vận khéo năm 2024./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới