đảng đoàn thể

Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm giám sát thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 01/04/2024 | 14:20  | View count: 171

Ngày 01.4.2024, Ủy ban UB.MTTQ huyện Gia Lâm do đồng chí Đinh Tất Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện Gia Lâm làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của BTV thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội của xã Kim Lan.

Lãnh đạo xã Kim Lan báo cáo tại buổi làm việc

   Theo báo cáo, ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 24-CT/TU, Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 24/8/2023 của Huyện ủy, Đảng ủy xã Kim Lan ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 29/8/20223 về việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Kim Lan. Chỉ đạo Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chi bộ quán triệt tới cán bộ, đảng viên thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tăng than cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kiên quyết, kịp thời, kỷ luật nghiêm minh những tập thể, cá nhân có sai phạm; HĐND tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật của cơ quan nhà nước trong thực hiện Nghị quyết về phân cấp, ủy quyền. UBND thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra công vụ. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã được triển khai nghiêm túc. Qua đó nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao. Công tác cán bộ đã được quan tâm sát sao từ việc đánh giá cán bộ, quy hoạch và sử dụng cán bộ, cử cán bộ tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phù hợp với khả năng từng cán bộ trong hệ thống chính trị của xã. UBND xã tổ chức 09 buổi kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất để siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, CCVC người lao động, là điều kiện đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm.

   Đối với việc thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về giám sát của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú. Đảng uỷ xã tổ chức quán triệt nội dung Hướng dẫn nhằm thống nhất về nhận thức của cấp ủy MTTQ, đảng viên. Đảng uỷ xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân tham gia giám sát, nhận xét đối với đảng viên đang công tác. Chỉ đạo thực hiện các bước, quy trình giám sát đảng viên nơi công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân cư trú.

   Năm 2023, toàn xã có 83 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cứ trú. Hằng năm có 100% đảng viên đang công tác được nhận xét, đánh giá trên 06 tiêu chí, đảm bảo đúng quy định, cụ thể, năm 2023 có 83/83 đảng viên. Đối với nhận xét, đánh giá đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực hiện nhận xét đánh giá trên 06 tiêu chí, hằng năm 100% đảng viên đang công tác được nhận xét, đánh giá. Thông qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. - Nhận thức của đảng viên nơi công tác có ý thức, trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập, tham gia các cuộc họp của Nhân dân nơi cư trú. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn.

Đồng chí Đinh Tất Thắng - Chủ tịch UB.MTTQ huyện phát biểu kết luận

   Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Tất Thắng, Ủy viên BTV, Chủ tịch UB.MTTQ huyện Gia Lâm đề nghị Đảng ủy xã Kim Lan tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng thuc trong công công tác cán bộ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; coi trọng công tác giám sát thường xuyên, nhằm hạn chế những khuyết điểm, sai phạm; thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ toàn diện, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trước khi đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; MTTQ và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bảo đảm xử lý vụ việc một cách đồng bộ, toàn diện, triệt để./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới