bài viết chuyên sâu

Hội LHPN huyện Gia Lâm 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Ngày đăng 18/06/2024 | 22:10  | View count: 112

Trong những năm qua Hội LHPN huyện Gia Lâm luôn thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội – Được UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng.

     Có thể nói, đây là một Chỉ thị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với các hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách nhằm giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho các cơ sở Hội triển khai nội dung Chỉ thị 40-CT/TW vào các hoạt động cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gia Lâm và chính quyền địa phương nhằm củng cố, kiện toàn Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) qua đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

         

  Cho vay hội viên hội phụ nữ Bát tràng phát triển làng nghề

     Với vai trò, nhiệm vụ chăm lo cho quyền, lợi ích, phát triển kinh tế cho phụ nữ. Thời gian qua, Hội LHPN Huyện đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch NHCSXH Huyện triển khai cho vay đối với hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện; Để mỗi hội viên, phụ nữ được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời, công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản có liên quan đến hoạt động tín dụng CSXH được Hội LHPN huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; hàng năm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch như đã ký kết với Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

Kiểm tra công tác quản lý vốn tín dụng chính sách tại xã Ninh Hiệp

     Nhờ triển khai thực hiện tốt các hoạt động, sau 10 triển khai thực hiện Chỉ thị, Hội phụ nữ trong toàn huyện đã biết tranh thủ được các chương trình, dự án để lồng ghép các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho hội viên, qua đó giúp hội viên phụ nữ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hoạt động ủy thác của các cấp Hội Phụ nữ đã thực sự phát huy được hiệu quả trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn vay thuận lợi.

     Trong 10 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Gia Lâm đã nhận uỷ thác với 8 chương trình tín dụng, 22/22 Hội cấp xã có số dư nợ với 124 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đến ngày 31/5/2024, tổng dư nợ cho thông qua Hội phụ nữ các cấp quản lý là 293 tỷ đồng, tăng trên 200 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%, chiếm 48% tổng số dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức đoàn thể trong toàn huyện, với trên 7.700 hội viên còn dư nợ. Để tăng cường nguồn vốn cho vay, các cấp Hội đã vận động hội viên hình thành thói quen tiết kiệm hàng ngày, vận động các tổ viên tự nguyện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, đến nay số dư tiền gửi tiết kiệm là trên 15.5 tỷ đồng với 100% hộ duy trì tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua Tổ TK&VV. 

      Để tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thời gian tới Hội LHPN Huyện sẽ tăng cường phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Huyện để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của Hội nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ nợ quá hạn, thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo huyện đã đề ra./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới