bài viết chuyên sâu

Huyện Gia Lâm chú trọng ứng dụng nhiều mô hình mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 15/07/2023 | 14:58  | View count: 426

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, nên trong thời gian qua, huyện Gia Lâm đã triển khai đồng bộ các mô hình, các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, hiệu quả” gắn với cải cách hành chính (CCHC).

   Thực hiện tốt Chủ đề năm gắn với cải cách hành chính

   Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành 03 Kế hoạch với 07 nội dung công tác CCHC, 06 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 41 nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện công tác CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm duy trì các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR Index.

   Huyện duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại 100% các phòng chuyên môn, 22/22 xã, thị trấn và 78/78 trường học thuộc huyện. Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Gia Lâm; Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện; phê duyệt phương án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Người dân tra cứu TTHC qua bảng mã QR tại bộ phận "Một cửa" xã Đặng Xá

   UBND huyện chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị bố trí nguồn lực, biên chế để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết 176 TTHC ủy quyền từ UBND Thành phố, Sở chuyên ngành cho cấp quận, huyện, thị xã. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 mô hình mới “Ứng dụng mã QR để tuyên truyền, tra cứu 25 TTHC thiết yếu trên địa bàn huyện Gia Lâm” và “Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Gia Lâm”; Rà soát, rút ngắn  thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp cải cách TTHC và đẩy nhanh giải quyết TTHC công trực tuyến. Tỷ lệ TTHC cấp huyện và cấp xã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần đạt trên 93%. Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận 47.928 hồ sơ (cấp huyện 11.174 hồ sơ; cấp xã 36.754 hồ sơ), trong đó, tiếp nhận trực tuyến 8.304 hồ sơ, đạt tỷ lệ 17,3%, đã giải quyết 47.303 hồ sơ đến hạn, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%. Toàn huyện không có hồ sơ giải quyết quá hạn; không có ý kiến đóng góp của công dân về việc giải quyết TTHC trong sổ góp ý hoặc qua điện thoại, hòm thư công vụ.

   Theo ông Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, Gia Lâm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc cải cách, sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác CCHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn ; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Huyện tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; đồng thời, duy trì thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và công khai đầy đủ tại cơ quan, đơn vị dựa trên ứng dụng phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức”.

   Bộ phận "Một cửa" huyện Gia Lâm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

   Có thể nói, trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

  • Hệ thống một cửa điện tử của huyện Gia Lâm được đầu tư đồng bộ từ huyện tới cơ sở,
  • đáp ứng nhu của người dân, doanh nghiệp

   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận "Một cửa") Huyện và 22 xã, thị trấn luôn lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác CCHC. Để nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng làm đầu mối tập trung, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với tất cả các TTHC thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo quy định. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác. Quan tâm rà soát, cập nhật văn bản trong thực hiện nhiệm vụ CCHC kịp lúc, kịp thời. Tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời các nội dung thông tin cần phải công khai trên Trang thông tin điện tử UBND huyện theo đúng quy định.

   Bộ phận Một cửa huyện và cơ sở luôn thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; có sự kiểm tra, giám sát, theo dõi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ về tác phong, đạo đức, quan liêu, tham nhũng, việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, Bộ phận. Bộ phận Một cửa huyện đã thực hiện tốt việc hỗ trợ công dân, tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính, được người dân đánh giá cao, mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt đạt tỷ lệ cao, không có tình trạng gây phiền hà trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính. Bộ phận luôn đưa các Mô hình hay, sáng tạo áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC như mô hình mới “Ứng dụng mã QR để tuyên truyền, tra cứu 25 TTHC thiết yếu trên địa bàn huyện Gia Lâm” và “Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Gia Lâm”. Đặc biệt, từ đầu tháng 7/2023, Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) trên địa bàn huyện Gia Lâm” đã cơ bản đi vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa UBND huyện Gia Lâm

   Theo bà Hồng Hải- Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện cho biết: “Việc triển khai thực hiện Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) trên địa bàn huyện Gia Lâm là cơ sở để triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC, từng bước nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của huyện Gia Lâm. Việc thực hiện Mô hình cũng tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong tiếp nhân hồ sơ và giải quyết TTHC theo mô hình Một cửa, Một của liên thông trên địa bàn huyện. Đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đánh giá Chỉ số CCHC của  cơ quan, đơn vị. Thực hiện Mô hình cũng phát huy quyền làm chủ và vai trò tham gia xây dựng chin hs quyền của các tầng lớp Nhân dân. Một trong những ưu điểm của mô hình đó là mô hình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, cải tiến phương pháp làm việc truyền thống (người dân , tổ chức đánh giá bằng giấy; cán bộ tổng hợp thủ công); tiết kiệm văn phòng phẩm, thời gian làm việc của cán bộ, thời gian đánh giá của công dân”.

   Trong thời gian tới, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Mô hình mới, sáng tạo trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện về số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tạo lập tài khoản công dân nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn; Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết TTHC; phối hợp tham mưu, tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới